serwisu www.lukaszpilarczyk.pl oraz praktyki psychoterapeutycznej

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa sposób i zasady dokonywania zakupu wizyt za pośrednictwem serwisu www.lukaszpilarczyk.pl oraz praktyki psychoterapeutycznej prowadzonej przez Łukasza Pilarczyka – psychoterapeutę.

1.2. Właścicielem serwisu jest Łukasz Pilarczyk prowadzący działalność gospodarczą Łukasz Pilarczyk VIA MEDIA z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Szczytowa 44a, NIP 6281945013, REGON 072734559.

 

2. Definicje pojęć

2.1. Regulamin usług to niniejszy regulamin określający sposób i zasady rezerwowania terminu oraz dokonywania opłat za usługę, zmiany terminu wizyty, odstąpienia od umowy, opłat dodatkowych i reklamacji.

2.2. Serwis to witryna internetowa dostępna pod adresem http://www.lukaszpilarczyk.pl za pomocą której możliwy jest zakup wizyty.

2.3. Właścicielem serwisu jest Łukasz Pilarczyk prowadzący działalność gospodarczą VIA MEDIA Łukasz Pilarczyk z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Szczytowa 44a, NIP 6281945013, REGON 072734559 (VIA MEDIA).

2.4. Usługodawcą jest psychoterapeuta, który świadczy usługi, realizując wizyty.

2.5. Usługobiorcą jest osobą kupującą wizytę za pośrednictwem Serwisu.

2.6. Klientem jest osoba korzystająca z usługi zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

2.7. Wizyta to usługa psychoterapeutyczna świadczona przez psychoterapeutę zwanego dalej Usługodawcą świadczona w gabinecie znajdującym się w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 34.

2.8. Formularz zgłoszeniowy to formularz elektroniczny dostępny w Serwisie, którego wypełnienie jest konieczne do zakupu wizyty.

2.9. Zawarcie umowy to zakup wizyty wymagający uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, zaakceptowania regulaminu usług oraz dokonania płatności. Zawarcie umowy potwierdzone jest e-mailem, jaki otrzymuje Usługobiorca po dokonaniu płatności za usługę. Zakup wizyty stanowi zawarcie umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

 

3. Rodzaje, zakres i czas trwania usług psychoterapeutycznych

3.1. Serwis oferuje następujące usługi psychoterapeutyczne świadczone przez Usługodawcę:

  • psychoterapię indywidualną (czas trwania pojedynczej wizyty: 50 min)
  • psychoterapię osób w związku (czas trwania pojedynczej wizyty: 50 min)
  • psychoterapię rodziny (czas trwania pojedynczej wizyty: 50 min)
  • psychoterapię osób nastoletnich (czas trwania pojedynczej wizyty: 50 min)
  • psychoterapię grupową (czas trwania pojedynczej wizyty: 50 min)

3.2. Cele i sposób (np. częstotliwość wizyt, czas ich trwania, metody pracy,) realizowania usługi określane są indywidualnie między Usługodawcą a Usługobiorcą i/lub Klientem w oparciu o informacje przekazane przez Klienta, stan jego zdrowia psychofizycznego oraz jego realne możliwości i potrzeby.

3.3. Opis i ogólne zasady korzystania z poszczególnych usług psychoterapeutycznych są umieszczone w zakładkach serwisu www.lukaszpilarczyk.pl – “Zakres pomocy”, “Usługi” i “Pytania”.

 

4. Terminy wizyt, dokonywanie zakupu pojedynczych wizyt oraz wizyt cyklicznych

4.1. Zakup wizyt odbywa się drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie.

Zakup wizyty wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, zaakceptowania regulaminu usług oraz dokonania płatności.

4.2. Terminy wizyt na każdy następny miesiąc pojawiają się w serwisie z datą pierwszego; np. od 1. stycznia możliwy jest zakup wizyt w miesiącu lutym, a od 1. lutego w miesiącu marcu itd.)

4.3. Terminy cykliczne (wizyty odbywają się co tydzień o tej samej godzinie) można zakupić przed pojawieniem się terminów na stronie, wysyłając maila z informacją o planowanym cyklicznym terminie na następny miesiąc i dokonując zapłaty za wizyty po uzgodnieniu terminu z psychoterapeutą. Zasady odwoływania wizyt w tym przypadku są takie same, jak w przypadku zakupu przez stronę; wizytę można odwołać nie później niż 48 godz. przez planowaną godziną wizyty wysyłając informację o odwołaniu wizyty mailem. Usługobiorcę, który dokonuje zakupu wizyt cyklicznych obowiązuje niniejszy regulamin w całości.

4.4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga uzupełnienia wymaganych danych oraz wybrania terminu wizyty.

4.5. W przypadku braku należnej wpłaty (dot. np. posługiwania się kuponami, do których Klient nie został uprawniony lub niedostosowania opłaty do liczby uczestników wizyty) usługa nie zostanie wykonana.

4.6. W wyżej wymienionym przypadku Usługobiorcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych za zakup usługi.

4.7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia dokonania zakupu wizyty spowodowane ewentualną wadliwością systemu płatniczego.

 

5. Zmiana terminu wizyty 

5.1. Zmiana terminu wizyty możliwa jest  za pośrednictwem Panelu Klienta – od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu wizyty, jednak nie później niż 48h przed rozpoczęciem wizyty.

5.2. W wyżej wymienionym przypadku, termin wizyty wybrany przez Usługobiorcę musi zostać zaakceptowany przez Usługodawcę. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie dokonania zmiany terminu mailem.

5.3. Dokonanie zmiany terminu wizyty nie podlega opłacie.

 

6. Odstąpienie od umowy 

6.1. Zakup wizyty wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6.2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy anulując wizytę w Panelu Klienta dostępnym w Serwisie.

 

7. Opłaty i opłaty dodatkowe

7.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu podlegają opłatom zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w zakładce “Cennik”.

7.2. Faktury w wersji elektronicznej przesyłane są na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

7.3. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 48h od rozpoczęcia wizyty, Usługobiorca jest zobowiązany ponieść na rzecz Usługodawcy opłatę dodatkową w wysokości kosztów usługi. 

7.4. W przypadku nieobecności Klienta podczas zakupionej wizyty, Usługobiorca jest zobowiązany ponieść na rzecz Usługodawcy opłatę dodatkową w wysokości kosztów usługi.

7.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo pobrania wyżej wymienionej opłaty dodatkowej we wskazanej wysokości z kwoty, którą Usługobiorca wpłacił tytułem zapłaty za zakup wizyty.

 

8. Realizacja usługi

8.1. Usługi realizowane są w gabinecie zlokalizowanym pod adresem: Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 34.

8.2. Klient korzysta z usługi w czasie określonym podczas zakupu usługi.

8.3. Osoby niepełnoletnie korzystają z usług wyłącznie za zgodą rodziców/prawnego opiekuna. Rodzice/prawny opiekun wyrażają zgodę za pośrednictwem formularza, którego wypełnienie jest niezbędne do zakupu usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich w drodze do gabinetu i podczas drogi powrotnej.

 

9. Reklamacje

9.1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia usług niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego w terminie do 7 dni od zakończenia wizyty.

9.2. Właściciel serwisu oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za nieodbycie się lub opóźnienie wizyty spowodowane okolicznościami, jakie wystąpiły po stronie Klienta.

 

Ostatnia aktualizacja – 24.06.2024 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności